Afdrukken

- De bezwaren op de eerste proefprojecten klinken nog duidelijk na, toch wijst het college van B & W een vierde, en tevens laatste pilot voor grootschalige zonneparken aan.

Lagewald

Deze pilot betreft een locatie aan de Lagewald, ten oosten van de Wylerbaan in Groesbeek. Het zonnepark heeft een bruto omvang (dus inclusief landschappelijke inpassing) van 17 hectare. Eerder had de gemeente al drie andere pilots aangewezen.

Participatieplan

Nu deze vierde pilot bekend is werkt het bedrijf TP-Solar het zogenoemde participatieplan verder uit, waarbij de gemeente meedenkt en -bepaalt. In dat plan legt het bedrijf vast hoe de inwoners en andere geïnteresseerden bij dit project kunnen meedenken en participeren om invulling te geven aan deze pilot. Naast een participatieplan is er ook een bestemmingsplanwijziging nodig, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist of aan alle randvoorwaarden is voldaan. Deze pilot moet een voorbeeld worden van verbetering van de landschappelijke kwaliteit en verhoging van de biodiversiteit in dat gebied.

Eerdere pilots

Er waren al drie pilots aangewezen. Pilot 1 en 2 liggen in het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied tussen Leuth en Millingen aan de Rijn. Pilot 3 en pilot 4 liggen in het ook door de raad vastgestelde gebied ten oosten van de Wylerbaan. De pilots worden door verschillende bedrijven opgepakt, in afstemming met de gemeente. De pilots zijn respectievelijk 5,7; 100; 8,2 en 17 hectare groot. De genoemde oppervlakten zijn inclusief landschappelijke inpassing. Dat betekent dat maar een deel daadwerkelijk uit zonnepanelen bestaat.

Naast deze pilots wordt onder leiding van Waterschap Rivierenland ook een zonnepark van 6,8 hectare ontwikkeld. Dit gebeurt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie tussen Leuth en Millingen aan de Rijn. Dit project is in de ruimtelijke visie duurzame energie benoemd als specifieke locatie. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad hier op voorhand in principe geen bezwaar tegen heeft.

Duurzaamheidsdoel

Met deze pilot komt de gemeente weer een stapje dichter bij haar duurzaamheidsdoel van 16% duurzame energie in Berg en Dal. Dat is nu nog circa 4 à 5%. Ook heeft het college besloten dat deze vierde pilot de laatste pilot is in deze coalitieperiode. Een uitzondering zou kunnen zijn als één van de huidige pilots komt te vervallen. Met de zonneparken en verdere ontwikkelingen van zon op daken en energiebesparingsmaatregelen, is de gemeente op weg richting de 16% duurzame energie in 2023.

Wethouder Nelson Verheul: “Met deze vierde pilot hebben we een betere verdeling van de pilots over de zoekgebieden. Samen met omwonenden en andere betrokkenen zetten we zo mooie stappen richting een duurzaam Berg en Dal en een duurzamere samenleving.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Deel dit artikel